Tato stránka je teprve vytvářena a současné texty na ní mohou být brány zatím pouze jako poznámky.

Smlouva

Registrační data

Vaší registrací v systému a dodáním doplňujících údajů potvrzujete, že tyto vámi dodané doplňující údaje jako je adresa, rodné číslo a poslední čtyřčíslí vašeho občanského průkazu jsou pravdivé. Pravdivost těchto údajů je naprosto nezbytná z důvodu zabezpečení hlasovacího práva každého dospělého občana a k nezneužitelnosti jeho hlasu.

Zavazujete se také nesdílet vaše přihlašovací údaje a zabezpečit jejich bezpečnost tak, aby nebyly zneužity.

Je vaší povinností neposkytnout přihlašovací údaje jakékoliv druhé osobě.

Je vaší povinností nahlásit podezření na zneužití vašeho účtu.

K vyloučení podvodných jednání a černých hlasů budou vaše identifikační údaje ověřeny nezávislou institucí (jako je třeba Česká Pošta) předtím, než vám bude povoleno účastnit se jakýchkoliv konečných závazných hlasování.

Ochrana účtu

Zneužití účtu jiné osoby je považováno za velice závažné porušení vaší občanské povinnosti a práv ostatních občanů. A ačkoliv současný zákon na tento případ nemusí mít přesná, nebo tvrdá pravidla, uvědomte si, že naše občanské hnutí za změnu směrem ke spravedlivějšímu, výkonnějšímu a optimalizovanějšímu státu může v budoucnosti vyústit ve vytvoření zákonů, a to i se zpětnou platností, trestajících takové počínání jako velice závažný trestný čin vedený proti všem občanům ČR, či dokonce za vlastizrádné chování. Pamatujte, že ve společnosti, kterou chceme vybudovat by měla být nulová tolerance k pokusům ovládat ostatní, čímž manipulování s hlasy občanů jednoznačně je.

Nikdo nemá právo požadovat po druhé osobě její přihlašovací údaje, nebo na ní vytvářet jakýkoliv nátlak mimo formu obyčejné argumentativní diskuse, aby volila podle jejích pokynů. Za nátlak a za závažné porušení tohoto pravidla a občanského práva se samozřejmě považuje i jakákoliv forma úplatku.

Součástí této smlouvy je i Smlouva o ochraně osobních údajů.

Stručně

Registrační data

  • Nelžete. Sankce mohou být vysoké.

Ochrana účtu

  • Zneužití cizího účtu je trestné.
  • Nátlak na jinou osobu může být trestný.