Ochrana osobních údajů

Smlouva o zpracování osobních údajů

(dle ustanovení § 6 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů)

I.

(1) Vládnu.cz je ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění (dále jako „zákon") a pro účely této smlouvy zpracovatelem osobních údajů. Registrovaný uživatel Vládnu.cz, je ve smyslu zákona a pro účely této smlouvy správcem osobních údajů.

(2) Zpracovatel se na základě této smlouvy zavazuje zpracovávat pro správce osobní údaje, které správce získal v souvislosti se činností portálu Vládnu.cz

(3) Tato smlouva se uzavírá v rozsahu práv a povinností, které pro její strany při zpracování osobních údajů dle odstavce 2 vyplývají se zákona.

(4) Tato smlouva se uzavírá za účelem ochrany osobních údajů při jejich zpracovávání zpracovatelem v rámci poskytování služeb Vládnu.cz.

II.

(1) Zpracovatel se zavazuje přijmout taková opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Tato povinnost platí i po ukončení zpracování osobních údajů zpracovatelem.

(2) Zpracovatel se zavazuje zpracovat a dokumentovat přijatá a provedená technicko-organizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů v souladu se zákonem a jinými právními předpisy, přičemž zajišťuje, kontroluje a odpovídá za

a) plnění pokynů pro zpracování osobních údajů osobami, které mají bezprostřední přístup k osobním údajům,
b) zabránění neoprávněným osobám přistupovat k osobním údajům a k prostředkům pro jejich zpracování,
c) zabránění neoprávněnému čtení, vytváření, kopírování, přenosu, úpravě či vymazání záznamů obsahujících osobní údaje a
d) opatření, která umožní určit a ověřit, komu byly osobní údaje předány.

(3) V oblasti automatizovaného zpracování osobních údajů je zpracovatel v rámci opatření podle předchozího odstavce povinen také

a) zajistit, aby systémy pro automatizovaná zpracování osobních údajů používaly pouze oprávněné osoby,
b) zajistit, aby fyzické osoby oprávněné k používání systémů pro automatizovaná zpracování osobních údajů měly přístup pouze k osobním údajům odpovídajícím oprávnění těchto osob, a to na základě zvláštních uživatelských oprávnění zřízených výlučně pro tyto osoby,
c) pořizovat elektronické záznamy, které umožní určit a ověřit, kdy, kým a z jakého důvodu byly osobní údaje zaznamenány nebo jinak zpracovány, a
d) zabránit neoprávněnému přístupu k datovým nosičům.

(4) Zpracovatel cestou vydání svých vnitřních předpisů, příp. prostřednictvím zvláštních smluvních ujednání, zajistí, že jeho zaměstnanci a jiné osoby, které budou zpracovávat osobní údaje na základě smlouvy se zpracovatelem, budou zpracovávat osobní údaje pouze za podmínek a v rozsahu zpracovatelem stanoveném a odpovídajícím této smlouvě uzavírané mezi zpracovatelem a správcem a zákonu, zejména bude sám (a závazně uloží i těmto osobám) zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů, a to i pro dobu po skončení zaměstnání nebo příslušných prací.

III.

(1) Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem registrace správce do systému Vládnu.cz a uzavírá se na dobu neurčitou a automaticky zaniká při zániku ostatních smluvních vztahů mezi správcem a zpracovatelem.